Bigårdens placering

uppdaterad 2019-12-23

En bigård skall uppfylla både binas och biodlarens behov.

Det innebär t.ex. att den både skall erbjuda tillräckligt med dragkällor och vara lättillgänglig. Resonemangen nedan berör kanske mest utbigårdar, men mycket är överförbart även på hembigårdar.

Hur stor

Hur stor en bigård kan vara beror på flera faktorer. Främst dragförhållanden, men också biodlaren. Ett gott råd är att den inte får vara större än att man kan arbeta igenom alla samhällen även om det första skulle ”koka upp och bli aggressiv”. Det tar för lång tid att återvända senare. En bigårdens storlek avgörs således också av biodlarens kunskap och erfarenhet.

Om man etablerar en bigård i en tätort bör man ta speciella hänsyn. Se ”Bin i tätbebyggt område”

Faktorer

Skydd Bigården bör erbjuda skydd mot starka vindar och helst också mot kraftiga regn samt stark sol. När det gäller starka vindar kan man sätta upp ett vindbrytande staket några meter från kuporna. Ett skogsbryn bakom kuporna ger också en lugnare miljö.

Dränering Marken runt bikuporna bör vara väldränerad. I annat fall kan man riskera att det står vatten som ger en kall och fuktktig närmiljö.

Tillgång till vatten Detta är normalt inte något problem om man inte har bigården i ett samhälle eller i anslutning till en större jordbruksareal. Om man måste anordna en vattenanordning kan den med fördel placeras en bit från samhällena i

Stöldskydd Under senare år har ett antal stöder rapporterats. Utan några bevis, kan man anta att det gäller kupor som är väl synliga från vägar. Det finns en del tekniska lösningar som antingen reagerar på plötsliga viktförändringar, förflyttningar mm. Det finns också lösningar som innebär att man kan spåra materialet via GPS. Gemensamt för alla dessa lösningar ä att de är kostsamma.

Viltskydd Djur av olika slag kan vara ett problem. När det gäller stora djur, framför allt björn, finns anvisningar hos Viltskadecenter. Vildsvin tycks normalt inte orsaka problem.

Myror kan orsaka stora problem, framför allt på våren. Många tips om hur man skall undvika myror florerar bland biodlarna (frostfärillim, olja, plast under kupan o.s.v.) Vissa rekommenderar att utrota myrorna med bl.a. kemikalier (Fanta m.m.). Vi kan konstatera att myrorna troligtvis var först på plats och att de spelar en viktig roll i den ekologiska balansen. Alla åtgärder för att förhindra att myrorna kommer in i kupan är tidskrävande. Sök i första hand en ny uppställningsplats för bigården.

Tillgänglighet Bigården bör vara lätt tillgänglig med bil (och släp). Detta för att underlätta framför allt tunga transporter i samband med skattning och invintring. Markförhållandena bör vara så att an inte kör fast ens om det regnat.

Jämn mark För att man enkelt skall kunna förflytta sig i bigården bör det vara jämn mark utan tuvor och nivåskillnader.

Mikroklimat

Martin Nehmanii har visat att förhållandena kan variera avsevärt med bara några meters skillnad. Det kan kanske vara idé att närmre undersöka området med värmekamera för att bestämma exakta positioner.

————————————————

Viltskadecenter 

iErfarenheter visar på att bina sällan samlar pollen eller nektar inom de närmaste 70 metrarna från kupan. Anledning kan vara att de tömmer tarmen när de lämnar kupan. Det närmaste området skulle i så fall kunna vara kontaminerat.

ii Materialet av Martin Nehman finns på ett USB-minne, som kan köpas via Biodlingsföretagarna.  Butiken