Sälg

Latin:
Salix caprea var caprea

Svenska:

sälg, palmträd , sall, sädesträd, säld. sälle

Norska:

selje

Danska:
selge-pil

Tyska:

Palmkaetzchen, Salweide

Engelska:
Goat Willow, Sallow, Pussy Willow

Närbesläktade arter

Gråsälj ( Salix caprea var coatanca )
Se också videarter

Allmänt

Sälg hör till växtfamiljen Videväxter Salicaceae. En stor familj med 30-40 arter representerade i den svenska floran. En av de vanligaste arterna är sälg.

Användning

Barken brukas av lapparna till garnvningsmedel, och med detta beredes de bästa handskskinnnen, de så kallade klippningsskinnen i Skåne (Linné)

Biväxt

Pollen 3, nektar 3, kan ge 100-200 kg honung per hektar.
Sälgen är kanske den för biodlingen viktigaste växten över huvud taget.
Sälgen är en tvåbyggare, d.v.s. han och honblommor finns på skilda individer. Det vi ser lysa så vackert gult i skogsbryn och vid dikeskanter i slutet på april eller början av maj, är sälgens hanblommor. Dessa lämnar mycket stora mängder pollen. Detta pollen har en mycket hög protein halt. Den kan uppgå till 50%. Eftersom blomningen sammanfaller med binas vårutveckling, så kan man säga att pollendraget från sälg och andra videarter kan vara avgörande för honungsproduktionen under den kommande sommaren. Både han och honblommor lämnar nektar.
Sockerhalten är relativt låg, 15-20%.

Övrigt

Dekokt av trädet brukar lapparna mot ”Cardialgia sputatoria”(Linné)
De flesta salix-arter kan förökas med sticklingar.
När det gäller sälg kan det dock – enligt en källa – vara problem att få sticklingar att rota sig. Det har dock inte knnat beläggas i andra källor.