Pollen

 uppdaterad 20-10-18

Pollenbehov

Pollen är den proteinkälla bina använder för att föda upp yngel. Pollen behövs också för att bina skall kunna bygga upp de fettkroppar de behöver under vintern. Pollenet innehåller de aminosyror som behövs. Dock är det få växter som har en komplett uppsättning av dessa. Bina behöver därför samla pollen från flera olika växter.
Det är också viktigt att det finns kontinuerlig tillgång till dessa växter eftersom bina främst använder pollen som är insamlat de senaste 72 timmarna.(1)

Bisamhället behöver 30 kg pollen per säsong för eget bruk.(2)

Det behov av pollen (protein) som de vuxna bina själva behöver täcks troligtvis delvis genom den rening av nektarn som sker i anslutning till nektarinsamling och hemfärd.

För att kunna produsera fodersaft behöver ambina pollen. Vuxna bin behöver också pollen för att produsera bl.a de encymer de tillsätter honugen,

Pollenfälla

Genom att sätta en pollenfälla på samhället kan man samla in pollen. Fällorna är konstruerade så att några bin kan passera utan att pollenklumparna ramlar av. Samhället blir således inte helt utan pollentillskott under den tid fällan sitter på.
Eftersom det insamlade pollenet lätt drar åt sig fukt är det viktigt att fällan töms regelbundet för att undvika mögel. Detta anses speciellt viktigt när det är hög luffuktighet eller regn. Vid mögelangrepp bildas aflatoxin. Några bestämmelser /rekomendationer om hur hög vattenhalten får vara i insamlat pollen finns ej i Sverige. Andra länder har satt ett maxvärde på 8-10%.
Insamlat pollen kan läggas i frysen för vidare  bearbetning när man fått större mängd. Det rensas och torkas senare innan det förpackas på konsumentförpackningar.

 

Bibröd

Bibröd kallas det pollen som bina lagrat i cellerna. Det innnehåller förutom pollen, en mindre mängd honung, och är svagt fermenterat. Skördas genom att pollenkakorna krossas och vaxet rensas bort.

Att spara pollen

För egen konsumtion /försäljning

Se ovan under pollenfälla

Som drivfoder till bina.

Vissa perioder kan det vara underskott på pollen för att uprätthålla en stor yngelproduktion. Det kanske främst gäller när vinterbina föds ( Andra halvan av juli- början av augusti ) För att stimulera yngelsättningen då kan man göra en foderdeg med pollen och honung. Detta pollen kan samlas in under försommaren och frysas in orensat. Honungen bör komma från den egna bigården för att undvika spridning av sjukdomar.

Marknad.

Marknaden för pollen i Sverige är rätt liten.

Pollenbi ?

En vanlig uppfattning bland biodlare är att dragbin konsentrerar sig på olika uppgifter. Vissa samar nektar, andra pollen. I ädrel itteratur förekommer också beteckningen ”vattubi” som beteckning på drönare.

Vi kan konstatera att de bin som samlar nektar samtidigt blir bepudrade av pollen, som de senare transporterar på pollenkorgarna.  Det tyder på att det är samma bin som utför båda sysslorna. Det torde dock behövas någon undersökning för att belägga detta.

 

föregående sida

Litteraturhänvisningar.
1    Tidskrift for biavl nr 1 2017

2 Naturlig biodling,