Skattning

uppdaterat 2019-10-31

Ett bisamhälle anses behöva 60 kg honung per år för egen del. Skattning innebär att man tar ifrån bina överskottet av honung. Det kan ske antingen flera gånger under säsongen eller endast  när årets drag är över. Genom att ge bina vinterfoder i ställt för att ta deras planerade vinterbehov av honung kan mängden skördad honung ökas.

Honung bör endast tas från ramar som inte innehåller ägg eller yngel. För att vara på den säkra sidan bör ramar från yngelrum endast skattas som ett undantag och synas ordentligt med tanke på ägg och ungel.

Plockskattning

Plockskattning innebär att man tar täckta ramar från samhället då och då och ersätter dessa med nya. Tekniken passar dem som har få samhällen och inte vill hantera tunga lådor.

Rationell skattning

Vid större omfattning finns ingen tid att granska enskilda ramar. Man skattar därför hela lådor.

Sorthonung

För att men skall kunna kalla en viss honung sorthonung måste huvuddelen av nektarn komma från den växten. Det avgörs genom pollenanalys där oftast minst 50% av pollenet kommer från aktuell växt. Vissa växter , t.ex. lind, ger dock inte så starka spår när det gäller polleninnehåll.

När det gäller sorthonung finns troligtvis en stor outnyttjad potential på marknaden. Eventuellt kan man behöva flytta mellan olika dragkällor.

Om man inte har möjlighet att göra en pollenanalys är det ett ärligare svar att ange när honungen är skördad. Vanliga beteckningar är ”Försommarhonung, högsommarhonung och hösthonung. Tekniken innebär att man skattar vid flera tillfällen.

Oljeväxter

Sammansättningen av sockerarter i oljeväxthonung ( speciellt raps) innebär att den kristalliserar  fort. Det kan ske redan i de täckta cellerna. Det är därför viktigt att slunga snabbt efter avslutat dra. Helst inm en vecka. I annat fall kan det vara svårt att få ur honungen.
Raps odlas i stor omfattning i tre områden i Sverige och rapshonung är troligtvis den dominerade sorten på marknaden. Oftast är den uppblandad med honung från andra dragväxter innan den tappas på burk,

Att tömma skattlådorna på bin

Ramar och skattlådor bör vara så tomma på bin som möjligt när de tas hem. Det finns flera metoder för att få bina att  lämna dem.

I normalfallet skördas ramar med mogen honung. Sett innebär att bina sänkt vattenhalten till 20% eller lägre. De brukar då täcka honungscellerna med ett vaxlock. Vid starkt drag kan det hända att de inte hinner täcka cellerna. Man kan då skaka ramen (över skattlådan). Om det stänker ut honung är vattenhalten för hög för skattning.

Skakning / borsning

Om man plockar ram för ram kan man skaka av bin från dem. Eventuellt kvarvarande bin kan borstas av. Tidigare användes en gåsfjäder till detta. Nu finns speciella biborstar.
När ramarna är rena från bin sätts de i en kakknekt. Det är i princip en tomlåda med botten där ramarna hängs ned och locket läggs på. Brukar rymma ca. 5 ramar
Metoden är rätt tidsödande och passar för dem som har få samhällen. Kan vara användbar om man plockskattar under säsongen eftersom endast tillräckligt täckta ramar kan plockas,

Bitömmare

Flera olika bitömmare finns.
Den vanligaste består av en skiva där det finns någon anordning som gör att bina endast passerar i en riktning. Äldre typer hade klaffbitömmare eller en sluss med fjädrar. Det hände att fjädrarna hängde sig och gav en passage som kunde utnyttjas åt båda hållen. Ibland kunde också drönare fastna i bitömmaren.
Moderna bitömmmare bygger på principen att doften kommer ut på ett ställe och binas passage är en bit därifrånt.

Om det. kommer ramar med ägg/yngel upp ovanför bitömmaren har bina en tendens att inte lämna kattlådan.

Duk

En duk med bittermandellja läggs över ramarna på den låda som skall skattas . Bin ”flyr”då ned och tämmer lådan.

Blåsning

Genom att blåsa ur bina ur skattlådan får man ett snabbt och effektivt sätt att avlägsna bina.
Torde fungera bäst på hoffmanramar.
Flera tekniker finns.
Vanligast är att skattlådan ställs på högkant på samhället och bina blåses av framför kupan.

Ett annat sätt är att samla upp de avblåsta bina och göra avläggare. ( Skaksvärmar) De avblåsta bina utgörs till största delen av flygbin. För att få en åldersmässig sammansättning kan man ge rök genom flustret för att på så sätt tvina upp ungbin i kattlådan innan de blåses.

 

Nästa sida